Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden
KDV “De Kleurkrijtjes”

Als lid van de Brancheorganisatie Kinderopvang zijn de algemene voorwaarden van de Brancheorganisatie op al onze opvangcontracten van toepassing. Daarnaast hanteren wij nog de volgende aanvullende voorwaarden:

Inschrijf voorwaarden (te vinden op het inschrijf formulier).
Betaling regelement/Algemene voorwaarden (te vinden op de overeenkomst en op de site).
Flex voorwaarden (krijgt u toegezonden per mail en is te vinden op de site).

Betaling regelement / Algemene voorwaarden
KDV “De Kleurkrijtjes”

Wanneer u gebruik maakt van KDV “De Kleurkrijtjes krijgt u aan het begin van de maand voorafgaande aan de maand waarop de factuur betrekking heeft een factuur. Op alle facturen zijn de volgende betaling regels van toepassing.

1. Betaling van de opvang vindt plaats door middel van een automatische incasso. Het bedrag van de opvang wordt dan automatisch (op de 25e van de maand, voorafgaand aan de maand waarover betaling is verschuldigd) van de opgegeven rekening afgeschreven. Automatische afschrijving is verplicht. De opdracht tot een doorlopende machtiging voor incasso kan gegeven worden door het formulier dat u met het contract ontvangt in te vullen, te ondertekenen en aan KDV “De Kleurkrijtjes” retour te sturen. In een later stadium kunt u dit formulier opvragen bij de administratie.

1A. Bij het mislukken of terug boeken van de automatische incasso krijgt u na de derde keer hier per keer €15,- administratie kosten bij. Wij maken geen gebruikt van handmatig overboeking. Indien de volledige betaling niet op tijd binnen is bij ons zetten wij een kind stop in. Ook zetten wij een kind stop in wanneer de betaling voor de tweede keer is terug geboekt zonder ons vooraf te informeren.

2. Als u ervoor heeft gekozen de kinderopvangtoeslag rechtstreeks naar ons over te maken is het uw eigen verantwoordelijkheid in de gaten te houden hoeveel kinderopvangtoeslag er naar ons wordt overgemaakt en of dit niet te veel is. Indien er teveel is overgemaakt en de belastingdienst na het indienen van de jaaropgave een bedrag terug vraagt kunt u dit niet bij ons terug vorderen, omdat het uw eigen verantwoording is de juiste uren door te geven.

3. Bij niet tijdige betaling ontvangt u een herinnering na de 26e van de maand. U wordt verzocht deze factuur alsnog binnen 10 kalenderdagen te voldoen.

4. Als op basis van deze herinnering, het bedrag niet binnen 10 kalenderdagen door KDV “De Kleurkrijtjes” is ontvangen, krijgt u een aanmaning. Daarin wordt u verzocht om het verschuldigde bedrag binnen 5 kalenderdagen te voldoen. Als dan nog betaling achterwege blijft rest niets anders dan de opvang op te schorten en de vordering, inclusief de nog verschuldigde betaling over de opzegtermijn uit handen te geven aan een incassobureau. Alle kosten die hieraan zijn verbonden komen voor uw rekening. Uw kind kan vanaf dat moment geen gebruik meer maken van de kinderopvang op het kinderdagverblijf tot volledige betaling heeft plaatsgevonden. De opzegtermijn van 1 maand blijft wel van toepassing.

5. Indien de kinderopvang wordt beëindigd, of het aantal afgenomen dagen wordt verminderd, moet u rekening houden met een opzegtermijn van één maand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden bij KDV “De Kleurkrijtjes”. Wanneer u bijvoorbeeld per 10 december wilt stoppen dient u uiterlijk voor 1 november schriftelijk op te zeggen, zodat de opzegtermijn in november al in kan gaan en u niet onnodig nog een maand moet doorbetalen. Het contract loopt dan tot eind december. De maand opzegtermijn loopt altijd van 1e tot en met het einde van de maand. Dit houdt in dat u een maand voordat u wilt dat de opzegtermijn ingaat al moet doorgeven aan ons dat u de opvang wilt beëindigen of een dag wilt wijzigen. Hou er dus rekening mee dat het om twee maanden gaat. Alleen de opzegtermijn zelf is een maand, maar omdat u het al een maand voor de opzegtermijn moet aangeven dient u rekening te houden met twee maanden. Ook gedurende de opzegtermijn is het maandbedrag voor de opvang verschuldigd. U ontvangt een bevestiging van de opzegging zodat u weet dat deze door KDV “De Kleurkrijtjes” is ontvangen.

6. Het is niet mogelijk om de overeenkomst/dagen vaker als 2 keer per jaar te wijzigen.

6A. Het is niet mogelijk om de overeenkomst tijdelijk te wijzigen, omdat bijvoorbeeld uw kind(eren) een tijdje op vakantie gaan en niet aanwezig zullen zijn op de opvang.

6B. Indien uw kind niet aanwezig zal zijn dient u dit uiterlijk voor 9 uur op de opvang dag via het ouderportaal door te geven (afmelden).

  • Uw kind(eren) dienen s ‘ochtends voor 9:00 uur op de groep aanwezig te zijn. Bent u te laat dan wordt uw kind geweigerd op de groep. Deze dag krijgt u dan ook niet terug betaald en mag ook niet worden geruild. Het brengt namelijk erg veel onrust op de groep wanneer er later nog kinderen binnen stromen. Vanaf 9 uur gaan alle groepen starten met het dag ritme. Vanuit pedagogisch oogpunt is het belangrijk dat uw kind(eren) meegaan met het dagritme van de groep en geen activiteiten missen.
  • De middag kind(eren) dienen uiterlijk 12:45 op de groep aanwezig te zijn. Bent u te laat dan wordt uw kind geweigerd op de groep. Deze dag krijgt u dan ook niet terug betaald en mag ook niet worden geruild.
  • U dient uw kind(eren) op tijd ook weer op te halen volgens de vaste tijden. Haalt u uw kind(eren) te laat op dan krijgt u een boete van €65,- per halfuur. Dit bedrag factureren we bij de eerst volgende factuur.

*Ochtend kinderen dienen 12:45 opgehaald te worden.
*Middag kinderen dienen 18:30 opgehaald te worden.
*Kinderen die de hele dag blijven mogen vanaf 16:00 worden opgehaald en dienen uiterlijk voor 18:30 opgehaald te worden.

7. Tijdens vakantie en ziekte van het kind waarvoor opvang is gecontracteerd, en tijdens de vaste sluitingsdagen van het kinderdagverblijf dat het kind bezoekt, dient de opvang doorbetaald te worden. In het berekende tarief is reeds rekening gehouden met de vaste sluitingsdagen van het kinderdagverblijf. KDV “De Kleurkrijtjes” verleent geen restitutie voor de dagen dat een kind het dagverblijf niet heeft bezocht. Het is overigens tevens niet toegestaan om de overeenkomst te wijzigen voor de vakantie periode, omdat het kind in de vakantie niet aanwezig is.

7A. Per jaar krijgt u drie hele ruildagen aangeboden van ons. Het is dus niet mogelijk meerdere ruildagen aan te vragen.

7B. Ruildagen dienen binnen 30 dagen worden ingezet. Na deze termijn komen de ruildagen te vervallen. De kosten krijgt u niet terug, ook niet in het geval wanneer de planning van de kinderopvang vol zit. In de vakantie weken of wanneer u op vakantie gaat mogen deze dagen niet geruild worden. Ruildagen mogen altijd door ons worden geweigerd zonder opgaaf van reden. Ruilen is een gunst vanuit het kinderdagverblijf en geen verplichting.

8. Hebt u tijdelijke betalingsproblemen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met KDV “De Kleurkrijtjes” zodat zij in overleg met u een betalingsregeling kunnen treffen. Afbetaling van eventuele achterstallige bedragen geschiedt in maximaal 3 maandelijkse termijnen. Indien een kindplaats wordt beëindigd dient volledige afbetaling te hebben plaatsgevonden uiterlijk in de maand voorafgaande aan de laatste opvangmaand.

9. KDV de Kleurkrijtjes wijzigt jaarlijks het uur tarief. Tevens mogen wij de openingstijden wijzigen. Dit doen wij in overeenstemming met de oudercommissie.

10. Wij maken gebruik van het administratie systeem KidsAdmin. Hier worden tevens de facturen opgemaakt. Wij factureren maandelijks werkelijke uren en geen vaste uren per maand. Bij een flexibel contract factureren wij wel maandelijks een gemiddeld aantal uren, omdat er een wekelijkse verplichte afname van twee hele dagen is. Ook wanneer uw kind niet komt factureren wij deze dag. Zie de flex voorwaarde voor de toelichting. Het gemiddeld aantal uren verdeeld over het gehele jaar factureren wij maandelijks. Indien u meer uren dan dit budget aanvraagt worden deze bovenop het budget gefactureerd met het vaste flex uur tarief. Dit doen wij op deze manier zodat flex ouders niet in de knel komen met de jaaropgave door het verschil aan uren iedere maand.

11. KDV de Kleurkrijtjes mag de algemene voorwaarden wijzigen.

12. Eenzijdig wijzigingsbeding: KDV De Kleurkrijtjes mag het contract eenzijdig wijzigen of opzeggen wanneer er zwaar wegende bedrijfseconomische belangen zijn. De opvang hoeft niet mede te delen welke dit zijn. Door de overeenkomst te ondertekenen gaat u akkoord met dit beding en de wijzigingen die door KDV De Kleurkrijtjes in uw overeenkomst worden gebracht.

13. Wij hanteren annuleringskosten volgens artikel 7 van de algemene voorwaarden van de Brancheorganisatie Kinderopvang. De annuleringskosten bedragen een volledige opvang maand.

13A. Wij hanteren administratie kosten van €195,- bij een annulering.

13B. Stopt uw kindje binnen 6 maanden bij ons dan hanteren wij naast de maand opzegtermijn annuleringskosten van €195,-. Wanneer u een opvang dag binnen deze termijn na de startdatum op contract wijzigt rekenen wij dezelfde kosten.

13C. We rekenen opzegkosten van €50,- wanneer u de opvang op zegt na de termijn van 6 maanden. Zodra u uw kindje inschrijft bij ons op het kinderdagverblijf dan reserveren wij het plekje tot de leeftijd van vier jaar is bereikt.

14. Wij hanteren inschrijf kosten van €35,- per kind.

15. De verplichte opvang afname is 23 uur per week.

16. De zomer vakantie dagen dienen ruim van te voren ingediend te worden bij ons, zodat wij rekening kunnen houden met de planning. Ingediende vakantie dagen kunnen niet meer worden terug getrokken. U krijgt deze kosten niet van ons terug en deze mogen ook niet worden ingezet als ruildagen.

17. Door te ondertekenen gaat u akkoord met de algemene voorwaarde van KDV De Kleurkrijtjes.

Download de Algemene Voorwaarden (.pdf)