Kwaliteit

Pedagogisch beleid

Hoofdpunten pedagogisch beleid KDV de Kleurkrijtjes

De basis om zich te kunnen ontwikkelen is een sfeer van veiligheid en vertrouwen. KDV de Kleurkrijtjes biedt het kind een stimulerende omgeving die tegemoet komt aan zijn/haar behoefte om ervaringen op te doen. Daarnaast zorgen wij ervoor dat de omgeving zo ingericht is dat deze uitnodigt tot activiteit. Wij gaan er vanuit dat ieder kind uniek is en zich in zijn/haar eigen tempo mag ontwikkelen. Kinderen worden geaccepteerd, gerespecteerd en serieus genomen. Kinderen krijgen de kans om uitdagingen aan te gaan en door het aanbieden van materialen en activiteiten leren kinderen nieuwe vaardigheden en maken kennis met nieuwe materialen, situaties en activiteiten.

Alle ruimten en materialen zijn aangepast aan het niveau van de kinderen en alle ruimten en materialen voldoen aan de veiligheidseisen. Jaarlijks vindt er een inspectie plaats door de GGD en de brandweer. Drie maal per jaar worden er ontruimingsoefeningen gehouden welke worden gedocumenteerd. De speeltoestellen worden jaarlijks gekeurd door Top Veilig zodat hier geen ongelukken mee kunnen gebeuren.

KDV De Kleurkrijtjes vindt taalstimulering erg belangrijk en besteedt dan ook veel aandacht aan lezen, boeken en vertellen. Medewerk(st)ers hebben een VVE certificaat behaald en werken met de methode “Uk & Puk” om de taal te stimuleren. Ook is er een overeenkomst afgesloten met de bibliotheek welke zich aan de overkant van het gebouw bevindt. Samen met de kinderen zullen er regelmatig nieuwe boekjes uitgezocht en geleend worden.

Alle medewerkers in dienst van KDV de Kleurkrijtjes hebben een pedagogische opleiding afgerond en zijn in het bezit van een VOG. (Verklaring Omtrent Gedrag) Er is te allen tijde een medewerker aanwezig die EHBO en/of BHV certificaat heeft behaald.

In het kader van ons Vier-Ogen-Beleid is er tijdens het openen in de ochtend, tussen de middag tijdens de pauzes en aan het einde van de dag altijd wel iemand aanwezig op de groepen. Het spreekt voor zich dat ook deze medewerkers in het bezit zijn van een VOG. Meestal zijn het de vaste medewerkers die aanwezig zijn op de groep voor het Vier-Ogen-Beleid, maar tijdens de vakantie periodes kan het ook een extern iemand zijn die in het bezit is van een VOG en gekoppeld is aan het kinderdagverblijf. Deze personen zijn dan niet bevoegd zich met de kinderen bezig te houden.

KDV de Kleurkrijtjes geeft studenten Pedagogisch Werk de kans om zich de praktijk eigen te maken door hen een stageplaats aan te bieden. Wij begeleiden hen tijdens hun studie. Zij zijn in het bezit van een VOG en zijn altijd boventallig tijdens de eerste twee studiejaren. Vanaf het derde studiejaar zijn zij bevoegd om als invalkracht in schoolvakanties op de groep te werken. Er wordt uiteraard goed gekeken hoever een stagiaire in haar ontwikkeling als pedagogisch medewerker is, voor zij in het derde jaar als invalkracht ingezet wordt.

Kinderen zijn afhankelijk van de zorg van de medewerk(st)ers. Wij hebben een aantal regels die medewerk(st)ers sturen in hun omgang met de kinderen. Zo moet ieder kind onvoorwaardelijk geaccepteerd worden zoals het is, mag er geen sprake zijn van verbaal en/of fysiek geweld. Het kind mag niet apart, uit de groep, gezet worden, Elk kind wordt serieus genomen. Eten mag nooit onthouden worden en een kind mag nooit gedwongen worden tot eten. Medewerk(st)ers grijpen in op het moment dat een kind of groep kinderen een ander kind plaagt of kleineert.

Medewerk(st)ers hanteren de “Beroepscode voor Medewerkers in de Kinderopvang”. Deze code geeft medewerk(st)ers richtlijnen bij haar beroepsuitoefening en wordt gehanteerd als uitgangspunt bij het pedagogisch handelen.

Download het volledige Pedagogisch beleid (pdf)

Het pedagogisch hoofddoel van KDV De Kleurkrijtjes

De medewerk(st)ers vangen de kinderen op in een sfeer van geborgenheid, vertrouwen en veiligheid. Zij zorgen ervoor dat kinderen zich prettig voelen, voor zichzelf op kunnen komen en vertrouwen hebben in eigen kunnen. Doel is dat kinderen respect ontwikkelen voor zichzelf en anderen, zelfstandig en sociaal vaardig zijn.

Met ouders bouwen wij een vertrouwensrelatie op die ervoor zorgt dat er wederzijds respect is. Ouders kunnen te allen tijde bij de medewerk(st)ers en eigenaren terecht met vragen en/of opmerkingen. Wij staan hier zeker voor open. Ouders laten hun dierbaarste bezit bij ons achter en hier zijn wij ons terdege van bewust.

Wij benaderen de kinderen altijd op een positieve manier. De medewerk(st)er zal het kind regelmatig een aai over de bol geven, een knipoog geven en positief gedrag benoemen en belonen. Wij zijn van mening dat een positieve benadering ervoor zorgt dat een kind zich veilig voelt en hierdoor de kans ook krijgt om zich verder te ontwikkelen. Bij ongewenst gedrag zal er direct met het kind gecommuniceerd worden waarbij het ongewenste gedrag zal worden besproken en de nadruk zal worden gelegd op het gewenste gedrag.

Kinderen worden gestimuleerd zich verder te ontwikkelen. Medewerk(st)ers zijn op de hoogte van de verschillende ontwikkelingsfasen en van hieruit kijkt zij naar het individuele kind. Zij biedt activiteiten en materialen aan die passen bij het niveau van het kind waardoor het kind zich verder zal ontwikkelen. Dit gebeurt ook aan de hand van het zingen van liedjes, spelen van spellen en knutselactiviteiten.

KDV De Kleurkrijtjes vindt het bevorderen van de zelfstandigheid erg belangrijk. Kinderen worden gestimuleerd zelf activiteiten te doen en worden op deze wijze goed voorbereid op het basisonderwijs. Uiteraard zal de medewerk(st)er haar handelen aanpassen aan het niveau van het kind. Zo zal zij bijvoorbeeld vragen aan de peuters om haar te helpen de bordjes na het eten naar de keuken te brengen, laat zij de kinderen zelf proberen hun schoenen aan te doen en hun jas aan te trekken enz.