Organisatie

Visie van KDV de Kleurkrijtjes

KDV De Kleurkrijtjes is een locatie met 5 groepen en biedt opvang aan maximaal 70 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. De pedagogisch medewerkers werken volgens de richtlijnen die beschreven staan in ons pedagogisch beleidsplan. Op deze manier handelt iedereen vanuit dezelfde visie en op dezelfde wijze.

Maatschappelijke functie

KDV De Kleurkrijtjes biedt dienstverlening aan ouders die buitenshuis werken, studeren en/of andere bezigheden hebben. Zo dragen wij bij aan het verbreden van de leefwereld van het kind.
Op KDV De Kleurkrijtjes worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar. Er zijn vijf groepen: een babygroep, twee verticale groep en twee peutergroepen waarvan 1 VE erkende peutergroep.
Deze opvang vindt plaats in georganiseerd verband, onder deskundige begeleiding in een geschikte accommodatie. Kinderdagverblijf De kleurkrijtjes is het hele jaar geopend met uitzondering van de weekenden en de door de CAO erkende feestdagen. Op onze website noteren wij jaarlijks onze sluitingsdagen.

Visie op de ontwikkeling

Kinderen, hoe klein ze ook zijn, willen net als volwassenen geaccepteerd, gerespecteerd en serieus genomen worden.

Zij hebben van nature de behoefte om nieuwe dingen te leren, om uitdagingen aan te gaan. Ieder kind is zichzelf en ontwikkelt zich op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo. Wij vinden het belangrijk dat kinderen de vrijheid en de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

Visie op VE

Binnen KDV De Kleurkrijtjes werken wij met een voorschools educatieprogramma. Wij maken gebruik van het VE-programma Uk & Puk. Wij zijn van mening dat wij middels dit VE-programma opbrengstgericht werken aan ontwikkelingsstimulering, waardoor wij beter aan kunnen sluiten op de ontwikkelingsfase van de kinderen en hen zo optimale ontwikkelingskansen kunnen bieden zodat ze met een goede basis kunnen starten op een basisschool. Het werken met een VE-programma geeft de pedagogisch medewerkers handvatten voor tijdig eventuele achterstand op te merken en het kind hierin extra te begeleiden.
KDV De Kleurkrijtjes ziet VE als middel bij het spelenderwijs leren. Uk & Puk is een programma waarin activiteiten gestructureerd aangeboden worden. Het zijn activiteiten waarin de ontwikkelingsdoelen gestimuleerd worden. Kinderen doen ervaring op met de ontwikkelingsdoelen. Het werken met Puk hebben wij verweven in ons dagprogramma. Er worden dagelijks VE-activiteiten uit de Uk & Puk activiteitenmap aangeboden op de VE-peutergroepen. Ook hebben kinderen de mogelijkheid om tijdens de vrije spelmomenten spelenderwijs met de VE-thema’s bezig te zijn in de themahoeken die wij op de groepen bij ieder thema inrichten.

Visie op opvoeding

Kinderen hebben een veilige basis nodig om zich te kunnen ontwikkelen.

Er moet vertrouwen zijn en het kind moet zich geborgen voelen. Op die manier krijgt het kind de ruimte om zich een plek te verwerven binnen ons kinderdagverblijf. KDV De Kleurkrijtjes biedt het kind een stimulerende omgeving welke uitnodigt tot activiteit.

Pedagogische visie

KDV De Kleurkrijtjes vangt kinderen op in een sfeer van geborgenheid, veiligheid en vertrouwen. Deze sfeer willen onze pedagogisch medewerkers realiseren door het creëren van situaties die ervoor zorgen dat kinderen zich prettig voelen, vertrouwen hebben in eigen kunnen en voor zichzelf op kunnen komen. Zodat kinderen respect ontwikkelen voor zichzelf en anderen, positief in de maatschappij staan, zelfstandig zijn en sociaalvaardig. Wij doen dit met aandacht voor ieder kind en in goed overleg met de ouders.
Binnen KDV De Kleurkrijtjes vinden wij de volgende doelstellingen belangrijk:

  • Ieder kind wordt serieus genomen.
  • Er mag geen fysiek of verbaal geweld gebruikt worden tegen de kinderen.
  • Een kind mag op geen enkele wijze buiten de groep gezet worden.
  • Elk kind moet onvoorwaardelijk geaccepteerd worden zoals hij is.
  • Voedsel mag niet als strafmaatregel gebruikt worden.